Danske Diakonhjem er en selvejende organisation, der som en del af folkekirkens diakoni varetager boligsociale omsorgs- og plejeopgaver. Danske Diakonhjems primære arbejdsområde er derfor at oprette og drive plejehjem/ plejecentre samt varetage servicefunktioner i forbindelse hermed, men også andre opgaver, hvori der indgår et stort element af pleje- og omsorg ligger klart indenfor Danske Diakonhjems formålsparagraf.

Danske Diakonhjem er åben for nye opgaver og går aktiv ind i udviklingen på området, men holder afgørende fast ved, at vi ikke kun er et administrationsorgan.

Vi vil have ansvar for det daglige liv i dets sammensathed.

Det indebærer, at vi har:

-en veldefineret opgave der er beskrevet i en driftsoverenskomst.

-en holdning, der har udgangspunkt i Folkekirkens diakoni.   Med diakoni menes, at yde hjælp ud fra et kristen grundlag, uden at stille krav til modtageren om religiøsitet, holdninger eller andet, men at være åben overfor modtagerens livsindstilling og værdier.

-en opgave omhandlende det hele menneske, og derfor altid inddrage hele menneskets baggrund, livssyn og erfaringer som fundament for plejen og for samværet.

-en udgiftsdækkende virksomhed. Danske Diakonhjem er selvejende, hvilket betyder, at alene faktiske omkostninger skal dækkes.

Danske Diakonhjems opgave er ikke alene at varetage plejehjemsdrift. Vi arbejder for at give mennesker, der på grund af alder, sygdom eller lignende, mulighed for at leve et selvstændig liv med indhold, kvalitet og udvikling. Derfor yder Danske Diakonhjem i dag en lang række forskelligartede serviceydelser, der alle tager udgangspunkt i aktuelle behov og ønsker.

Danske Diakonhjem ønsker aktivt at påvirke samfundsudviklingen i retning af at sikre tilbud, som kombinerede botilbud, socialt liv og pleje til mennesker, som har behov herfor, og arbejder derfor aktiv med hospistanken, friplejehjem og udførte roller samt socialpsykiatrisk projekt (koncept kan rekvireres på hovedkontoret)